Plan van de Website

 

OPENBARE SECTOR

Presentatie

 

Overheidswerken

 
Industrieel Water
 
Technieken en afbeeldingen
 
Lokalisatie van onze firma
 
Neem met ons contact op
 
Hydro-Engineering
 
 
 

 

AFVALWATER

Van zodra een belangrijke vervuiling van het water het niet meer mogelijk maakt het nog te gebruiken in een industrieel proces, of het zonder voorafgaandelijke zuivering in de natuur te lozen, wordt dit water "afvalwater" genoemd.

De term "openbaar" wordt gebruikt als de zuivering van het afvalwater door de overheid wordt gedaan.

Het gaat hier om:

  • woongebieden van een zekere omvang, zoals dorpen, steden, gemeentes;

  • woongebieden van kleinere omvang of plaatsen met tijdelijke bezetting, zoals verkavelingen, woonwijken, pretparken, hotels, restaurants, campings, Ödie op het openbaar rioolstelsel aangesloten zijn.

Het zijn voornamelijk de biologische zuiveringsprocessen die gebruikt worden. Deze technieken zijn een optimalisering van natuurlijke processen die niet meer voldoende in de natuur verlopen gezien sommige grenswaarden overschreden werden.

De term "biologisch " duidt erop dat het levende organismen zijn die de zuivering verwezenlijken. In de meeste gevallen dient geen externe organismen toegevoegd te worden; ze komen met water en wind mee, en vermenigvuldigen zich vlug in aanwezigheid van organisch biodegradeerbare stoffen.

De zuiveringsgraad die men dient te bereiken, wordt in eerste instantie bepaald door het natuurlijk milieu waarin het gezuiverd water geloosd zal worden.  Het is daarom de Openbare Overheid die de parameters en waarden oplegt, waaraan het water moet voldoen om op een bepaalde plaats in de natuur geloosd te mogen  worden. 

Wij helpen zowel de Openbare Overheid (Gemeente, intercommunale, provincie, departement, ....) als de private instellingen, om een oplossing te vinden voor hun probleem van waterzuivering.

De omvang van de zuiveringsinstallaties die wij berekenen gaat van enkele honderde tot meerdere tienduizende inwonerequivalenten. Voor grote zuiveringsinstallaties worden eveneens technieken van denitrificatie en defosfatatie gebruikt. 

Indien naast de levering der toestellen, ook de bouwwerken, de montage en het opstarten worden gevraagd, (met of zonder voorafgaandelijk engineering), dan wordt HYDRO-TECHNOLOGY s.a. uw partner. Dit bedrijf functioneert dan als algemene aannemer, die het vervaardigen en het monteren van de bouwwerken en toestellen toevertrouwt aan gespecialiseerde firma's. De studie, de leiding van de montagewerken en het opstarten van de installatie, geschieden door het personeel van HYDRO-TECHNOLOGY.  

Indien enkel naar advies en studie gezocht wordt in het gebied van waterbehandeling, dan is  HYDRO-ENGINEERING uw partner. Dit bedrijf functioneert als studiebureau, de uitvoering wordt dan door de opdrachtgever aan andere bedrijven toevertrouwd.

DRINKWATER

Om als drinkwater gebruikt te mogen  worden, dienen de waarden van meerdere parameters van dat water binnen zeer bepaalde grenzen te liggen. Dit alles wordt in wettelijke teksten opgenomen.

Theoretisch kan van gelijk welk water drinkwater gemaakt worden. De grote drinkwaterproducenten vertrekken om economische redenen slechts van "oppervlakte water" (meren, rivieren, kanalen, ...) en "grondwater" (boorputten, ondergrondse galerijen, bronnen, ...).

De behandeling omvat het verwijderen van de overtollige stoffen, de ontsmetting, en het garanderen van deze drinkwaterkwaliteit tot aan de waterteller van de verbruiker. 

 

Het zijn voornamelijk de fysisch-chemische technieken die toegepast worden.

Alle technieken zowel voor oppervlaktewater als voor grondwater, in open bekkens of in gesloten drukvaten, kunnen door ons toegepast worden.

Deze zuiveringstechnieken worden teruggevonden zowel in de waterproductiecentra van grote steden, als in compacte en zelfstandige installaties, b.v. voor export of voor grote bouwwerven.

Indien ook de levering der toestellen, de bouwwerken, de montage en het opstarten gewenst worden, (met of zonder voorafgaandelijk engineering), dan wordt HYDRO-TECHNOLOGY s.a. uw partner. Dit bedrijf functioneert dan als algemene aannemer, die de bouwwerken en het vervaardigen en het monteren van  de toestellen en leidingen toevertrouwt aan gespecialiseerde firma's. De studie, de leiding van de montage en het opstarten van de installatie, worden  gedaan door het personeel van HYDRO-TECHNOLOGY.  

Indien enkel naar advies en studie gezocht wordt in het gebied van waterbehandeling, dan is  HYDRO-ENGINEERING uw partner. Dit bedrijf functioneert als studiebureau, terwijl de uitvoering door de opdrachtgever aan andere bedrijven toevertrouwd wordt.

e-mail zenden  
  Begin van deze blz.
Terug naar de voorgaande blz.

Terug naar de eerste blz.